Hizmet Şartları

Merkezi Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde No:20 26110 Odunpazarı / Eskişehir adresinde bulunan ATA DÖKÜM San. Ve Tic. A.Ş. (bundan böyle kısaca "ATA DÖKÜM" olarak anılacaktır)’a ait işbu www.potartkitchen.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.potartkitchen.com internet sitesini (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) ziyaret ederek, işbu Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşulları’nda belirtilenleri kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, bunlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz veya defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

ATA DÖKÜM işbu Kullanım Koşulları’nı ve Web Sitesi’nde yer alan her tür içeriği Web Sitesi’ni ziyaret edenlere herhangi bir ihbar veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Kullanım Koşullarındaki değişikliklerin yayınlanmasından sonra dahi Web Sitesi’ni kullanmaya devam edilmesi bu değişikliklerin ziyaret edenler tarafından kabul edildiği anlamına gelecektir.
1. TANIMLAR
Hizmet(ler)
 , Web Sitesi’nde Kullanıcıların ATA DÖKÜM’ün sunduğu hizmetler hakkında bilgi alma, e-bültene üyelik vb. işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ATA DÖKÜM tarafından sunulan uygulama anlamına gelir.
İçerik, Web Sitesi’nde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
Kullanıcı, Web Sitesi’ni ziyaret eden ve/veya kullanan tüm gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelir.
Web Sitesi, www.potartkitchen.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “ATA DÖKÜM”ün Hizmetlerini sunduğu internet sitesi anlamına gelir.
2. HİZMETLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI
2.1.
 Web Sitesi’ndeki ürün ve hizmetler Kullanıcı’ların veya yasal olarak temsile yetkili olduklarının kişisel kullanımına özgü olup başka bir amaçla kullanılamaz. Bu nedenle Kullanıcılar işbu Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerden yararlanmak suretiyle edindikleri hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devre yetkili olmadıklarını kabul ve taahhüt ederler.
2.2. Kullanıcı, Web Sitesi’nde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
2.3. Kullanıcı, Web Sitesi dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ATA DÖKÜM’ün ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
2.4. ATA DÖKÜM, Kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. ATA DÖKÜM aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, Web Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
2.5. ATA DÖKÜM, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir.
2.6. Web Sitesi’nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Web Sitesi’nin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde siteye erişim sağlanmaya çalışılması, Web Site’si üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Web Sitesi’nin ve içeriğinin, işbu Kullanım Koşulları’nda belirlenen koşul ve sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; böyle durumlarda ATA DÖKÜM’ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde, ATA DÖKÜM, Kullanıcı’yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu tür kullanımlar sonucu oluşan zararları tazmin ile bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
2.7. Kullanıcı, Web Sitesi’nde verilen Hizmetler’in kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlıklar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan ATA DÖKÜM’nın sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
2.8. Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler söz konusu olduğunda, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin ATA DÖKÜM ile ilgisi olmadığını ve ATA DÖKÜM’nın bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müspet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan ATA DÖKÜM’nın sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.
3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu Web Sitesi’nde yer alan her türlü tasarım, metin, görsel, resim, video, imge, html kodu ve diğer kodlar gibi telif haklarına tabi unsurların manevi ve mali hakları (21.md “İşleme Hakkı”, 22.md “Çoğaltma Hakkı”, 23.md “Yayma Hakkı”, 24.md “Temsil Hakkı” ve 25.md “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı”) ya ATA DÖKÜM’ya aittir veyahut da ATA DÖKÜM tarafından alınan lisans dahilinde kullanılmaktadır. Kullanıcılar, ATA DÖKÜM’nın hizmetlerini, Web Sitesi’ndeki telif haklarına tabi unsurları yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ATA DÖKÜM’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Web Sitesi’nde telif haklarına tabi unsurlar, çoğaltılamaz, işlenemez veya dağıtılamaz.
Web Sitesi’nde yer alan tüm ticari markalar, unvanlar ve logolar, amblem, slogan, resim ve sair unsurlardan doğan her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı ATA DÖKÜM’ya ait olup Kullanıcılar tarafından ATA DÖKÜM’nın açık yazılı izni olmadıkça hiçbir suretle kullanılamaz kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, işlenemez, kamuya sunulamaz, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez, materyaller üzerinde değişiklik yapılamaz.
4. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde ATA DÖKÜM’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep, ATA DÖKÜM’nın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.
5. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunları ihtilafı kuralları dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
6. GEÇERLİLİK
İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu veya herhangi bir resmi mercii ya da mahkemeler tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.
7. YÜRÜRLÜK ve KABUL
İşbu Kullanım Koşulları ATA DÖKÜM tarafından Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu Kullanım Koşulları’nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Web Sitesi’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.
Kullanıcılar, Web Sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, Web Sitesinde yer alan içeriklerin ve ATA DÖKÜM’ya ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Kullanıcılar, işbu Site'yi ziyaret ederlerken, Site'de yer alan, ister ATA DÖKÜM’ya isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site'nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan ATA DÖKÜM’nın veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site'de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin ATA DÖKÜM tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.
Kullanıcılar, ATA DÖKÜM logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten ATA DÖKÜM’nın veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.